Umay Store Ayşenur Aleyna Otçıkın

MADDE 1-TARAFLAR:
İşbu Üyelik Sözleşmesi (Kısaca Sözleşme olarak anılacaktır);
Mevlana mah heves caddesi no 3 cemre apartmanı Talas Kayseri olarak alınacaktır;
Adresi ve adı/soyadı “Üye Bilgileri” sahasında beyan edilen kişi (Kısaca Üye olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında akdedilmektedir.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN AMAÇ VE KONUSU: İşbu Sözleme, üyenin Https://umay.store tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile akdedilmiş olup, tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

MADDE 3 – TANIMLAR: Aşağıda yer alan terimler işbu sözleşme kapsamında tanımlandıkları anlamlarıyla kullanılmaktadırlar.
Buna göre;
Üye: Https://umay.store iş bu sözleşmeyi kabul ederek üyelik başvurusu yapmış ve başvurusu kabul edilmiş Https://umay.store aracılığı ile sunulacak ürün ve/veya servislerinden faydalanacak kişiyi,
E-Posta Adresi: Üyenin bildirmiş olduğu ve üye hesabına tanımlı olan, kullanımı, muhteviyatı ve gizliliği üyenin sorumluluğunda bulunan, üyeliğin kurulması esnasında tanımlanan ve akabinde değişiklik yapılması mümkün olmayan elektronik posta adresi.
Şifre: Üyenin, e-posta adresi ile birlikte kullandığı ve üyenin sistem tarafından tanınmasını sağlayan, Https://umay.store tarafından Https://umay.store üzerinden sunulan servislere ulaşımda zorunlu; kullanılması ve güvenliğinden kaynaklanan her türlü sorumluluğu üyeye ait olan, üye tarafından belirlenmiş altı 6 ila 16 hane arası alfanumerik ibareyi,
Üye Hesabı: Üyelerin Https://umay.store nezdinde bulunan, işbu sözleşme ile öngörülen çeşitli ürün veya servislerden yararlanmak amacıyla kullanabileceği hesabı,
Ürün & Hizmet: Https://umay.store tarafından işletilen Https://umay.store üzerinden satışı yapılmak amacıyla satışı yapılan malları, sunulan servisleri,
Ürün& Hizmet Bedeli: Https://umay.store üzerinden üyelerin bilgisine sunulan ürün veya hizmetin ait satış fiyatı,
Kullanıcı: Üye olup olmadığını bakılmaksızın, Https://umay.store adresinin genel kullanıma açık alanlarını ziyaret edebilen, bu alanlarda işlem yapmasına izin verilen gerçek kişi,
Kredi Kartı & Banka Kartı: Üyelerin, Https://umay.store adresi üzerinden yapacakları işlemlerde kullanabilecekleri, yetkili kuruluşlarca çıkartılmış ve nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan, ilgili mevzuatı uyarınca geçerli olan basılı kart veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarası,
Hizmet Kanalları: Seçimi münhasıran Https://umay.store ’a ait olmak üzere mobil telekomünikasyon uygulamaları, JAVA, SMS, WAP, ITV (İnteraktif TV), IVR (Sesli yanıt sistemleri), Müşteri Hizmetleri, kiosk ve internet , Https://umay.store altyapı platformu ve benzerlerini, Hediye Puanı: Hak etme, tahsis edilme ve kullanım koşulları münhasıran Https://umay.store yetkisinde bulunan, üye ve/veya kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlayan fiziki varlığı olan basılı belge ya da fiziki varlığı olmayan numara, Sipariş Onayı: Https://umay.store üzerinden verdikleri siparişin teyidi amacıyla üyelerin Https://umay.store bünyesinde kayıtlı e-posta adresine ve/veya SMS ile cep telefonu numarasına gönderilen, siparişin ayrıntılarına yer verilen bildirim,
Hesabım Menüsü: Https://umay.store üzerinden erişilen, üyelerin Https://umay.store bünyesindeki gerçekleştirdikleri işlemleri ve siparişlerin aşamalarını takip edebildikleri ve sair izin verilen işlemleri yapabildikleri kişisel alanı,
SMS:Kısa Mesaj Servisini,
Müşteri Hizmetleri: Üyelerin yazılı veya sözlü iletişim kurabilecekleri bilgi ve danışma hizmeti alabilecekleri Https://umay.store ilgili bölümünü ifade etmektedir.
İşbu sözleşmede tanımların tekilleri çoğullarını, çoğulları tekillerini de içerecek şekilde anlam ifade etmektedir.

MADDE 4-ÜYELİK İLE İLGİLİ ŞARTLAR:
4.1 Üyelik Başvurusu
4.1.1 umay.store üyeliği, üyelik formunun uygun bir biçimde doldurulması suretiyle başlatılabilmektedir. İlgili kabul bildirimini tıklamak suretiyle Https://umay.store’a üyelik başvurusu yapan herkes, işbu sözleşme’nin tüm hükümlerini okuyup kabul ettiğini, üyelik için gerekli koşullara sahip olduğunu ve işbu sözleşmenin iradesine ve hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Https://umay.store özel bir kulüp olup Https://umay.store.com, işbu sözleşme konusu hizmetlerden faydalanmak isteyen kişinin yaptığı üyelik başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.
4.1.2Üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin doğruluğu ve hukuka uygunluğu başvuran tarafından beyan, kabul ve taahhüt edilmiştir. Verilen bilgilerin hukuka ve gerçeğe aykırı olduğunun saptanması halinde üyelik iptal edilebilir. Bu durumda üye, Https://umay.store üzerinden yapmış olduğu hiçbir işlemden ötürü herhangi bir ad altında ürün, hizmet, gider, tazminat vs. talep etmeyeceğini, bu nedenle Https://umay.store’un sorumluluğuna gidilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Https://umay.store ‘un varsa, ödenmiş bedellerin, teslim edilmiş ürünün geri alınmasına ilişkin hakları saklıdır.
4.1.3 Üyelik, Https://umay.store ‘un inisiyatifinde olmak kaydıyla, hizmet kanallarının herhangi birinden başlatılabilir. Üyelik başvurusunda bulunarak sözleşme ilişkisi içerisine girmek isteyen üye, bunun için elektronik iletişim araçlarının kullanılacağını, bu itibarla kurulacak hukuki ilişkinin el ile atılacak ıslak imzanın hüküm ve sonuçlarını doğuracağını, bu hukuki ilişki için ayrıca bir ıslak imza ile teyit gerekmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
4.1.4 Üye, üyelik başvurusunda, başvurunun kabulü için zorunlu bilgileri üyelik başvuru formuna doğru ve eksiksiz olarak girmekle yükümlüdür. Üyelik koşullarını sağlayan kişiler, başvuru tamamlandıktan sonra Https://umay.store tarafından talep edilebilecek diğer bilgilerini Https://umay.store adresinden veya müşteri hizmetlerine başvurarak tamamlamakla yükümlüdür.
4.1.5 Üye, sözleşme şartlarını dikkatle okuyup kabul ettiğini, üyelik sözleşmesinin bir suretini dilerse saklayabilme kabiliyeti olduğunu, zaman zaman yapılabilecek değişikliklere ya da eklemelere, veri transferlerine, hizmet kullanım koşullarına kolaylıkla ulaşabildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikler ya da eklemeler Https://umay.store adresine ilk girişinde üyenin bilgisine sunulur. Kendisine sunulan “kabul et” seçeneğini tıklamayan üyenin üyeliği, tazminat ve benzeri herhangi bir yükümlülük olmaksızın sona erdirilebilir. Üye, üyelik koşullarını sözleşme müddetince her zaman yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.
4.2 Üyelik Başlangıcı Https://umay.store tarafından üyeliği başlatılan kullanıcıya, bildirdiği e-posta adresine veya cep telefonuna onay kodunun gönderilmek suretiyle, üyeliğin başlatıldığında ilişkin teyit bildirimi gönderilir. Üye, üyeliğinin kabul edilerek başlatılmasıyla birlikte Https://umay.store hizmetlerinden faydalanmaya başlayabilecektir. 4.3 Üye Hesabının Kullanılması 4.3.1. Her üye, sadece bir üye hesabına sahip olabilir. Üye hesabı sadece iş bu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanılması maksadıyla kullanılabilir. Üye, Https://umay.store tarafından sunulan hizmetleri ve/veya üye hesabını hiçbir şekilde hukuka ve genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici biçimde ya da hizmeti başkalarına satmak ve/veya ticari olsun olmasın gelir elde etmek amaçlarıyla ve/veya işbu sözleşme’nin amacı dışında kullanamaz.
4.3.2. Https://umay.store bu hükme aykırı davranan ve/veya birden fazla üyeliğe sahip olduğunu tespit ettiği üyenin üyeliğini veya üyeliklerini herhangi bir bildirim yapmaksızın derhal sonlandırma hakkına sahiptir. Üyenin mevzuat veya işbu Sözleşme’de öngörülmüş olan yeterliliğe sahip olup olmadığının saptanamadığı hallerde, üyelik bu eksiklik giderilinceye kadar Https://umay.store tarafından askıya alınabilir veya derhal iptal edilebilir.
4.3.4 E-posta adresi ve şifre
4.4. Https://umay.store, üyeliğe ilişkin ayrıntıları, üyelik başvurusunun kabul edilmesinin akabinde, üyenin bildirdiği e-posta adresine gönderir. Üye, Https://umay.store tarafından kayıtlı iletişim adreslerine gönderilen herhangi bir bildirimin teknik nedenlerle kendisine ulaşmaması durumunda Https://umay.store’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 4.4.2 Üye tarafından kullanılacak olan e-posta adresi ve şifre’yi koruma mükellefiyeti ve kullanımla ilgili her türlü sorumluluk üyeye aittir. Üye, e-posta adresi ve şifre ile sisteme giriş yapılmasının ardından yapılacak olan işlemlerin ve verilecek siparişlerin kendisi için bağlayıcı olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
4.4.3 Üyeye ait e-posta adresi ve/veya şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması nedeniyle Https://umay.store ’un herhangi bir zarara uğraması veya bu nedenle doğan uyuşmazlıklardan dolayı herhangi bir ödeme yapması halinde Https://umay.store’un uğradığı zararı tazmin etme ve/veya yaptığı ödemeyi üyeye rücu etme hakkına sahiptir Https://umay.store bu uygulamalara ek olarak her zaman için üçüncü şahıslarca kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği üyelikleri iptal etme, sonlandırma veya askıya alma hakkını saklı tutar. 4.4.4 Üye, dilediği zaman şifresini değiştirme hakkına sahiptir. Üye, şifre değişikliği için gerekli işlemleri Https://umay.store adresindeki ilgili bölümden yapabilir. Üye, şifresini unuttuğu takdirde müşteri hizmetlerini arayarak veya Https://umay.store adresindeki yönlendirmeleri takip ederek şifresini alabilir.
4.4.5 Https://umay.store’a bildirilen e-posta adresi değiştirilemez, Https://umay.store ise; sistemlerinde yapacağı değişiklikler, güvenlik nedenleri ve/veya herhangi bir sebeple, üyeden e-posta adresini değiştirmesini talep edebileceği gibi şifreyi de değiştirebilir. Üye, eposta adresini değiştirmesi yönündeki taleplere uyacağını taahhüt eder. Herhangi bir değişikliğin gerçekleşmesi halinde Https://umay.store.com, değişikliği üyeye SMS veya e-posta yoluyla bildirecektir. Üye Https://umay.store tarafından kendisine bildirilen değişikliklere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.5 Üye’ye Ait Kişisel Bilgiler
4.5.1 Gerek üyeliğin başlangıcı, gerek devamı esnasında üyeden kişisel bilgiler talep edilebilmektedir. Üyenin bildirdiği ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve üyenin güvenliği açısından alınan bilgiler; Üye tarafından değiştirilemez. Bunların haricindeki üyeye ait kişisel bilgiler üye tarafından değiştirilebilir; bunun için üye, gerçekleştirilecek güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmek ve kimlik bilgilerini doğrulamakla yükümlüdür.
4.5.2 Üye vermiş olduğu ve Https://umay.store veri tabanında saklı tutulan iş bu sözleşme konusu kişisel bilgilerin (ad, soyadı, adres, yaş, e-posta adresi, kimlik numarası, irtibat numarası vb.) siparişlerin ve üye hareketlerinin, Https://umay.store tarafından istatistiksel raporlama sisteminde veya reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon) alanında ve kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi amacıyla kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Https://umay.store bu bilgileri üyenin kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanacağını, başkasıyla paylaşması halinde, üçüncü şahsın da bu ilkelere uygun davranmasını temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. 5.3Üye, Https://umay.store’ a göndereceği e-posta, faks ve mektupların kendisine ait kişisel bilgileri içermesi halinde, bu bilgilerinin gizliliğinden ve güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, Https://umay.store’un yukarıda tanımlanan koşullar çerçevesinde hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, müşteri hizmetleri ile yaptığı yazışma ve telefon görüşmelerinin kayıtlarının Https://umay.store tarafından saklanabileceğini bildiğini ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat ettiğini kabul eder.
4.5.4 Üye, işbu sözleşme şartlarını kabul etmekle, sağladığı her türlü kişisel bilgi ve kullanım sırasında yaptığı işlemlerle ilgili olarak gerek Https://umay.store gerekse yetkili mercilerin sorgulama hakkı olduğunu, talep edilmesi durumunda gerekli bilgiyi ayrıntılı şekilde sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.6 Üyeliğin Sonlanması
4.6.1 Https://umay.store’un, üye hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığından şüphelenmesi ve/veya tespit etmesi halinde üye hesabı kapatılabilir ve/veya iş bu sözleşme, hiçbir ihtara gerek görülmeksizin Https://umay.store tarafından feshedilebilir. Bu durumlarda üyenin tazminat ve benzeri herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.
4.6.2 Https://umay.store, gerekli gördüğü takdirde, üyeliği herhangi bir gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Üye, üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sona eren üyelik bilgileri Https://umay.store.com’ un belirleyeceği zaman diliminde Https://umay.store veri tabanında saklanmaya devam eder.
4.6.3 Üye, dilediği zaman tek taraflı olarak üye hesabını kapatabilir. Üye, Https://umay.store adresine üye girişini tamamlandıktan sonra ilgili sayfadan üyeliğini sona erdirebilir. Ayrıca üye, üyeliğinin sonlandırılmasına ilişkin yazılı talebini Https://umay.store müşteri hizmetlerine ileterek üye hesabının sonlandırılmasını talep edebilir. Üyelik, üyenin bu yöndeki talebini Https://umay.store’a iletmesinin ardından üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin işlemlerin Https://umay.store tarafından tamamladığı anda sona erer. Https://umay.store üyeliği sonlandırma nedenini sorma hakkı vardır. Üye, sonlandırdığı üyeliğini müşteri hizmetlerine başvurarak tekrar başlatabilir. Bu durumda başlatılan üyelik, önceki üyelikten bağımsız, yeni bir üyelik olarak işlem görür.
4.6.4 Üye hesabının kapatılması halinde; Https://umay.store’dan herhangi bir hak ve/veya alacağı olmadığını, bu duruma ilişkin herhangi bir tazminat ve benzeri talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 – HİZMET İLE İLGİLİ ŞARTLAR:

5.1 Üye, Https://umay.store üzerinden sunulmuş olan ürün/hizmet için, o ürüne/hizmete özgü fiyatı, koşulları uyarınca satın alma talebinde bulunabilecektir. Https://umay.store, web sitesinde yer verdiği ürün veya hizmetlerde nitelik ya da nicelik açısından da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Web sitesinde yer verilen görseller gerçeklerden farklılık gösterebilir. Bu farklılık bölge ya da ülke çapında paketleme, boyut ve sair usullerde de cereyan edebilir. ürün’e/hizmet’e ilişkin sipariş Https://umay.store.com üzerinden yapılan yönlendirmeler doğrultusunda verilecektir. Sipariş onaylandığı takdirde üyenin kayıtlı e-posta adresine eposta, cep telefonuna SMS ile sipariş onayı gönderilecektir. Bu bildirimde sipariş numarası da üyenin bilgisine sunulacaktır.
5.2 Hizmet sunumlarında Https://umay.store hizmeti sağlayanın tanıtımlarının yapıldığı ve rezervasyon kodlarının sağlandığı mecra konumundadır. Bu itibarla söz konusu Hizmet’e ilişkin sorumluluğu Https://umay.store internet sitesinde kampanyaları toplamak, yayımlamak ve kampanyaların üyeleri bilgisine sunmak ve ücret tahsiline aracılıkla sınırlıdır. Https://umay.store hizmet sunumlarında 4077 sayılı Yasa uyarınca “sağlayıcı” sıfatını haiz olmadığı gibi, aynı mevzuat kapsamında hizmete ilişkin herhangi bir sorumluluğu da bulunmamaktadır.
5.3 Üye, sipariş ettiği ürün/hizmet bedeli ile kargo giderlerinin tanıtımlarda yer verilen koşullarla ve Https://umay.store’a bildirdiği kredi kartından/banka kartından tahsil edileceğini, uygun görülmesi durumunda bedel iadesinin de aynı yolla kullanılan kart numarasına yapılacağını taahhüt ve kabul eder.
5.4 Üye, üye hesabı üzerinden yaptığı işlemlerden münhasıran sorumludur. Üye tarafından verilen siparişe konu bedellerin tam ve gereği gibi tahsil edilememesi nedeni ile üyenin ve Https://umay.store’un uğrayacağı her türlü zarar, ziyan ve tüm sorumluluk üyeye aittir. Üye, hatalı işlem yapması halinde Https://umay.store’un herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.5 Https://umay.store; kendi sorumluluğunda olmamakla birlikte, kendi takdirinde olmak üzere, yapılan hatalı işlemleri, üyenin bu hatalı aktarımı Https://umay.store Müşteri Hizmetlerine bildirmesi halinde ya da iptal ederek, ilgili üye hesabını/hesaplarını üyenin bildirdiği hatalı aktarımdan önceki hale döndürebilir.
5.6 Üye, donanım veya yazılım kaynaklı öngörülemeyen sistem çöküntülerinden, hata ve eksikliklerden dolayı oluşabilecek servis aksamalarından ötürü, aldığı hizmetin kesintiye uğraması ve/veya kaldığı yerden devam etmemesi nedeni ile herhangi bir isim altında hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Https://umay.store böyle bir durumun varlığı halinde aksaklığın bir an önce giderilmesi için gereken özeni göstererek her türlü tedbiri alacaktır.
5.7 Https://umay.store adresinde veya bu adres üzerinden verilen hizmetlere ilişkin koşulları her zaman değiştirebilir, iptal edebilir veya bu hizmet kanallarına yenilerini ekleyebilir. Https://umay.store, sunulan ürün veya hizmetin sezon ürünü veya sezon hizmeti olduğu taahhüdünde bulunmamaktadır.
5.8 Https://umay.store’a üye olmak ücretsizdir, hizmet kanallarına bağlantı bedeli (internet, televizyon, cep telefonu (üyelik, wap/İnternet bağlantısı, üyenin göndereceği veya üyeye gönderilecek SMS ücreti vd.) vb. üyelik ve/veya ekstra kullanım ücretleri) ise üyenin sorumluluğundadır.
5.9 SMS kanalından yapılacak işlemler ücrete tabi olup, işlem tipine göre farklı ücretlendirilebilir. Https://umay.store SMS kanalı kullanılarak sunulan bütün hizmetler için fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Üye, fiyat değişikliği sebebi ile Https://umay.store uğradığı herhangi bir zarar ve ziyanın tazminini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SMS bedeli faturalı hatlarda ilgili operatör faturasına yansıtılacak, ön ödemeli hatlarda ise kontörden düşülecektir. Operatörlerin tarifelerindeki değişikliklerden Https://umay.store sorumlu değildir.
5.10 Https://umay.store, müşteri hizmetlerinden yapılacak işlemlerde her bir arama başına servis ücreti alıp almamakta serbesttir. Ücret alınması halinde Https://umay.store’un, ilgili servisin kullanım ücretini değiştirme hakkı saklıdır. Bu ücretin değişmesi durumunda Https://umay.store bu bilgiyi üye ile paylaşmayı taahhüt eder.

MADDE 6- EK HİZMETLER:
6.1 İşbu sözleşmenin kabulü www. Https://umay.store internet adresinin ilgili tüm alanlarının kullanım şartları da kabul edilmiş olur.
6.2 Üye, kampanya ve promosyonlardan Https://umay.store tarafından belirlenen kullanım/yararlanma koşulları çerçevesinde yararlanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Https://umay.store’un, kampanya ve promosyon uygulama ve kullanım genel şartlarında her zaman tek taraflı değişiklik yapma hakkı saklıdır.
6.3. Üye, üyelik sırasında herhangi bir şekilde kazanmış olduğu indirim, hediye çeki gibi avantajları bu avantajlara özgülenmiş süreler ve her halükarda üyeliğin herhangi bir nedenle sona erdiği tarihe kadar kullanma yükünü üstlenmektedir. Anılan süre dâhilinde kullanılmayan avantajlar ortadan kalkacak olup bu durumda üyenin herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır. Kazanılan avantajlar hiçbir biçimde nakde tahvil edilemez.
6.4 Https://umay.store.com, kampanya ve promosyon veya genel uygulamalarında sipariş verme ve davranış analizlerini dikkate alarak üyelere farklı teklifler sunma, uyguladığı bağlılık programlarında bu analizleri belirleyeceği